čtvrtek 20. dubna 2017

Básnická sbírka Poezie

Vážení a milí fanoušci mé básnické tvorby!
Rád bych vám sdělil, že se svým dobrým kamarádem výtvarníkem Janem Hachranem, se kterým jsme vytvořili nový umělecký směr zvaný magický ornamentalismus, jsme společnými silami vydali v dubnu roku 2017 básnickou sbírku Poezie, ve které se snoubí má vlastní básnická tvorba s magií a vlivy renesančního, barokního , či venkovského světa dramatu 19. století. Tuto sbírku si můžete pořídit i vy, stačí mě pouze jakkoliv kontaktovat. Cena knihy je 149 Kč.

S úctou Váš básník Jakub Křelina

Zde ilustrace obálky knihy (autor Jan Hachran)

čtvrtek 16. února 2017

Úvod

Srdečně Vás všechny vítám na svých osobních stránkách. Mé jméno je Jakub Křelina a jsem mladý básník, který se díky své lásce a nynějšímu studiu dějin dostává přes své životní milostné osudy k hluboké poezii, která vychází jak z mého okolí, jenž je provoněné historií, tak i z mého bohatého srdce, které bije v rytmu bouřlivých hlubokých básní a snaží se o provedení člověka krásnou poezií. Ta nemá být jen obdivována, ale má se nad ní člověk i zamýšlet a brát si poselství i inspiraci k lepšímu zítřku. 

Na těchto stránkách budu průběžně představovat své básně a také i svou sbírku, která byla vydána v květnu roku 2017. 

S úctou
Jakub Křelina

O mně

Narodil jsem se 20. listopadu 1995 v hlavním městě naší krásné země – v Praze. Již od svých nejrannějších let jsem toužil proniknout blíže k umění a celé podstatě historie, která mě obklopovala celou svoji lásku a věděním, že je správnou učitelkou života ukazující kulturní vyspělost a vlastní energickou duši, jenž se odráží v pomyslném zrcadle poezie i v mých básních.

Své dětství jsem prožil v neskutečně krásném a harmonickém duchu milující rodiny, díky které jsem měl dobré prostředí k pozdějšímu studiu. Na místě je zde i poděkování spojené s předáním nejcennějšího daru v podobě lásky k historii a k naší velkolepé Vlasti.

Již od základní školy jsem se velmi zajímal o historii, díky které jsem získal i ocenění za reprezentaci školy v historické olympiádě. Na základní škole jsem začínal cítit svou velkou lásku k literatuře, jenž se projevovala ve formě krátkých básní, které vytvářelo mé srdce z platonické lásky k jedné spolužačce. Ta ačkoliv zahlédla mé srdce zabarvené láskou, nevěnovala mu příliš pozornosti a našla si jiného. Po základní škole jsem se dostal na soukromou Střední školu knižní kultury, která mě ještě více podnítila v lásce k psaní a k literatuře, takže se ze mě nestal jen píšící básník, ale i sběratel starých tisků, grafik a podobných připomínek zašlé krásy naší spanilé historie. Během studia jsem se podruhé zamiloval do dívky, od které ač jsem čekal lásku a pochopení, jsem nakonec získal jen zbytečnou ztrátu času, proto se ve mně něco dost rázného obrátilo a přimělo mě psát básně ještě o větší hluboké lásce, která nemusí být jen naplněná. Po úspěšném završení studia jsem se dostal na Katolickou teologickou fakultu, na níž mám velkou čest studovat obor "Dějiny evropské kultury", díky kterým jsem si uvědomil, že pokud chce psát básník poezii, tak by ji měl směřovat k člověku s nějakým poselstvím. Během studia na vysoké škole jsem objevil umělce Jana Hachrana, jenž vymyslel nový umělecký směr nazývaný magický ornamentalismus snažící se o udržení důležitých hodnot, bez kterých by se umění nemohlo nazývat uměním. Slovo dalo slovo a začali jsme oba v rámci tohoto stylu tvořit. Od té doby vytvářím literární a básnickou stránku magického ornamentalismu.

JK

Moje filosofie

Poezie, kterou píši má svou výraznou filosofickou rovinu, která se snaží docílit v každém člověku zamyšlení nad významem, obsahem a sdělením samotné básně. Ve svých básních kladu velký důraz na kvalitní podobu uměleckého díla, která se snaží vyzdvihnout poezii k trůnu velkého krále všech básníků Danta Alighieriho, který se stal v mém básnickém světě ikonou rovnající se největší boží podstatě lidského morálního chování a jednání. Báseň mým pohledem je dar, který musí básník pozlatit vlastní duší která se postupně časem stává stříbrnou a následně odchází do lidských srdcí ve kterých má mít své pravé místo. K dnešnímu světu, který se odtáhnul od víry, vlastenectví a lásce k literatuře musíme dát nová andělská křídla která dopomůžou k ráznému vzletu.  Musíme uchovávat hodnoty starých časů, a ne je měnit v utopickou radost ze které budeme mít stále žízeň, protože ta pravá voda není zde na zemi, ale v nás samotných. Uvědomme si, že každé umělecké dílo má své vlastní kouzlo, bez kterého by nebylo lidské srdce a pohled člověka udiven.  Pokud se má báseň dostat k samotnému čtenáři musí mít ucelené estetické souznění vyvolávající u každého člověka jiné pocity které jsou nejenom dány místem, náladou, či dobou čtení.  Závěrem, bych chtěl uvést, že se mé básnické dílo řadí do nového uměleckého směru Magický Ornamentalismus, který jsem založil společně s umělcem Janem Hachranem. 

JK

Básně

V tomto odkazu naleznete mou básnickou tvorbu, kterou sem budu postupem času přidávat a doplňovat. Doufám, že se vám básně budou líbit, a že v nich objevíte kousek lásky k umění, historii a mystice - http://jakubkrelina.blogspot.cz/p/me-basne.html.

Váš JK

Magický ornamentalismus

V roce 2016 jsem se spřátelil s výtvarníkem Janem Hachranem, který mě seznámil se svým výtvarným stylem - magickým ornamentalismem a jeho filosofií, jenž je podpírána sedmi filosofickými pilíři. Když jsem to z jeho úst prvně uslyšel, uvědomil jsem si, že mé básně do tohoto konceptu jednoznačně zapadají. Na základě toho jsem se rozhodl, že se k němu přidám a začnu vytvářet literární stránku magického ornamentalismu. Proto se snažím jako první básník v tomto směru vyvíjet ve svém díle lásku k formální podobě samotné básně, která je z mého pohledu považována za Boží dar, jenž je patentován antickou tradicí, nad kterou bdí vládce všech básníků Dante. 

7 pilířů magického ornamentalismu:
1) Vytvořit pomyslný průsečík mezi třemi světy: světem mýtů, legend, mystiky a ezoteriky, světem přírody a světem snů, krásy a vizí lidského ducha
2) vytváření pěkných a esteticky hodnotných věcí
3) spojení mystiky a duchovna s uměním
4) alchymistický pokus o přeměnu a všeobecné povznesení lidstva jako celku
5) ochrana a rozvíjení židovsko – křesťanko – antické kultury
6) snaha o to, aby všechny předměty, které člověka obklopují byly esteticky co nejhodnotnější, a aby spolu co nejvíce souznily
7) podpora vlasteneckých hodnot a reflexe vlasteneckých témat v umění

Znak Magického ornamentalismu (autor Jan Hachran)